CMS IntelliCAD Ribbonové rozhranie

Užívateľské rozhranie CMS IntelliCAD - zjednotené ALL-IN rozhranie.

Užívatelia môžu pracovať s oknom IntelliCAD a jeho prvkami rôznymi spôsobmi. Môžete napríklad zobraziť a usporiadať panely s nástrojmi, zobraziť panel príkazov a povoliť stavový riadok. Panely s nástrojmi a panel príkazov môžu byť tiež uložené kdekoľvek na obrazovke alebo ukotvené na okraji hlavného okna programu IntelliCAD.

S CMS IntelliCAD môže užívateľ kombinovať aj plávajúce panely nástrojov menu s novým CMS IntelliCAD ribbonovým rozhraním.

Prepínanie kariet možno rýchlo dosiahnuť otočením kolieska myši, zatiaľ čo ukazovateľ myši je nad kartou Ribbon príkazy..

CMS IntelliCAD®  ribbony obsahujú niekoľko oblastí, z ktorých si môžete vybrať príkazy: Ribbonové tlačítko Application, Panel nástrojov s rýchlym prístupom a Záložky. Upozorňujeme, že niektoré funkcie sú je k dispozícii len v edícii PE Plus.

• Tlačítko Application — Tlačítko Application v ľavom hornom rohu obsahuje príkazy týkajúce sa súborov, napríklad Nový, Otvoriť, Import, Export, a ďalšie.
• Toolbar pre Rýchly prístupObsahuje bežné príkazy. Kliknutím na šípku nadol v paneli nástrojov Rýchly prístup vyberte, ktoré príkazy sa zobrazia, a prispôsobte rôzne vizuálne prvky výkresového okna.
• Karty — Obsahujú príbuzné príkazy zoskupené napríklad na kartách s názvom Home, Edit, Draw 2D atď.

Východzie (Home)
Na tejto hlavnej karte majú užívatelia prístup k hlavným a najpoužívanejším funkciám vytvárania a editácie entit. Kreslite úsečky, krivky, kružnice, upravujte entity, vložte text, popisujte a vložte kóty, vytvorte, vkladajte a upravujte CAD bloky, riaďte vlastnosti hladín a zdieľajte alebo prenášajte entity prostredníctvom schránky Windowsu

Upraviť (Edit)
Karta EDIT umož%nuje upravovať entity

Kresliť a Kresliť 3D (Telesá len v edícii PE Plus)
Karta DRAW umožňuje užívateľom riadiť vytváranie entít. Vytváranie hlavných kresliacich entít, uchytenie entity, nastavenia entity, 3D siete, telesá a úprava telies sú k dispozícii na týchto kartách.

Vložiť (Insert)
Karta INSERT umožňuje vloženie a riadenie externých referencií a súborov.

Popisy (Annotate)
Karta ANNOTATE tab users are able to create, edit and control text entities, insert all sort of dimensions including styles editing, revision cloud and wipeout markups, add and edit annotation scaling.

Zobrazenie (View)
Karta VIEW umožňuje užívateľom vytvárať, upravovať a riadiť textové entity, vkladať všetky druhy kót vrátane úprav štýlov, revízneho obláčika a orezania, pridávanie a úpravu mierok poznámky

Výstup (Output)
V karte OUTPUT je k dispozícii Export súborov a TlačExport výkresov alebo objektov do *.DXF, DWF, SAT, BMP, WMF, EMF, PDF, SVG, STL a DAE formátov. VYTLAČENIE pomocou PUBLISH alebo PRINT, a nastavenie alebo správa štýlov tlače - to sú funkcie dostupné na tejto karte.

Nástroje (Tools)
Karta TOOLS poskytuje prístup alebo spúšťa vlastné aplikácií, ako napríklad Microsoft VBA alebo .NET, LISP, IRX, SDS. Karta Tools (Nástroje) tiež umožňuje vykresliť entity, ako sú OBLASTI, HMOTOVÉ VLASTNOSTI atď., alebo definovať nastavenia premenných. Spravujte nastavenia výkresov, externé referencie a prispôsobte používateľské ponuky, panely s nástrojmi, klávesové skratky a aliasy. Hlavné EXPLORE vlastnosti sú k dispozícii aj na karte TOOLS.

Nápoveda (Help)
Pomocou karty HELP môžu užívatelia získať technickú podporu prostredníctvom vstavanej funkcie pomoci, úplnú užívateľskú príručku pre tlač PDF (niektoré funkcie sú k dispozícii iba v plnej verzii PE Plus), použite formulár na odosielanie chýb a skontrolujte aj verziu Aktualizuje alebo pristupuje k správcovi licencií. Užívatelia tu môžu tiež porovnávať svoje grafické zariadenia.